Вход | Регистрация
Лезгинский язык: Грамматика · Словари · Разговорники · Библиотека · Форумы
· А · Б · В · Г · Д · Е · Ё · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О ·

· П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ы · Ь · Э · Ю · Я ·
РАССЕЧЬ 1. гудун, кьве пад авун. 2. яна кьве кьатI авун. 3. атIун, еке кьацI (хер) авун. 4. пер. кьве кьатI авун, кьве кIар авун, кьве патахъ паюн (мес. рекьи ник, там).
РАССЕЯННОСТЬ ж мн. нет фикирдин чкIайвал, фикир чукIун (рикIелай адатдай тегьерда), дикъетсузвал.
РАССЕЯННЫЙ 1. чукIурай, чукIурнавай. 2. чкIай; кьери (мес. цIарцIар). 3. гьарнал чкIай, гьарна авай, гьарнал алай (мес. инсанар). 4. пер. фикир чкIай, фикир кIватIиз тежер, дикъетсуз, дикъет гун тийир.
РАССЕЯТЬ 1. цун, кIвахун, вигьин (мес. тум). 2. чукIурун. 3. пер. фикир (дерт, гъам) чукIурун; алудун, акъудун (шак).
РАССЕЯТЬСЯ 1. чукIун, гьарна хьун, чкIана гьарна аваз хьун. 2. чукIун, гьарнихъ катун. 3. чукIун, чкIана кьери хьун, зайиф хьун (мес. цIарцIар). 4. пер. алатун (гъам, хажалат); акъатун; терг хьун (шак). 5. пер. рикI алахьун, машгъул хьун.
РАССКАЗ 1. лит. гьикая, рассказ. 2. кьиса; эхтилат.
РАССКАЗАТЬ 1. гьикая авун. 2. ахъаюн (эхтилат, гьикая, мах, агьвалат), эхтилатун.
РАССКАЗЧИК эхтилат (гьикая; кьиса, мах, агьвалат) ахъайзавайди; эхтилатчи.
РАССКАЗЫВАТЬ несов., см. рассказать.
РАССЛАБИТЬ бушрун, къуватдай вигьин, зайифрун, такьатсуз авун.
РАССЛАБЛЯТЬ несов., см. расслабить.
РАССЛАБНУТЬ разг. зайиф хьун. буш хьун, такьатдай аватун.
РАССЛАБЛЕННОСТЬ ж мн. нет зайифвал, къуватсузвал, такьатсузвал, зайиф хьун, такьатсуз хьун.
РАССЛАБЛЕННЫЙ къуватдай аватнавай (аватай), такьатсуз хьайи, такьатдай аватай, зайиф хьайи.
РАССЛАБЛЯТЬ несов., см. расслабить.
РАССЛАИВАТЬ несов., см. расслоить.
РАССЛАИВАТЬСЯ несов., см. 1) расслоиться; 2) расслоить,
РАССЛЕДОВАНИЕ см. расследовать.
РАССЛЕДОВАТЬ сов. и несов. 1. ахтармишун. 2. юр. следствие (силис) тухун.
РАССЛОЕНИЕ мн. нет къат-къат хьун; къатариз ччара хьун; ччара хьун.
РАССЛОИТЬ. къатариз ччара авун; ччара авун.
РАССЛОИТЬСЯ къат-къат хьун, къатариз ччара хьун; ччара хьун (группайриз, къатариз).
РАССЛЫШАТЬ хъсандиз ван хьун.
РАССМАТРИВАТЬ несов. 1. см. рассмотреть. 2. килигун, къимет гун (са кардиз).
РАССМЕШИТЬ хъуьруьрун, хъуьруьн (хъвер) гъун, хъуьруьн кутун.
РАССМЕЯТЬСЯ хъуьруьн, хъуьрез башламишун.
РАССМОТРЕНИЕ мн. нет килигун, ахтармишун.
РАССМОТРЕТЬ 1. килигна чириз хьун, акун, кьатIуз хьун (мес. мичIи чкада са касдин ччин). 2. килигун, тамашун. 3. килигун (кардиз, месэладиз); ахтармишун.
РАССОВАТЬ разг. гьарна ттун; гьарниз сухун (затIар).
РАССОВЫВАТЬ. несов., см. рассовать.
РАССОЛ 1. кьелен яд (вичик афнияр ва мсб квай ва я кутур). 2. кьелен яд, кьел квай яд.
РАССОЛЬНИК рассольник (уьцIуь афнияр квай якIун ва я балугьдин шурпа).
РАССОРИТЬ хъелрун, араяр къурун; кукIурун.
РАССОРИТЬСЯ ккIана (къал-макъал хьана) хъел хьун, араяр чIур хьун, араяр къун.
РАССОРТИРОВАТЬ сортариз паюн, сортариз ччара авун.
РАССОСАТЬ элекьрун (мес. дакIур чка).
РАССОСАТЬСЯ мед. элекьун (дакIур чка).
РАССОХНУТЬСЯ кьурун, кьурана ферер (хъиткьерар) хьун; кьурана хъиткьинун; бочка рассохлась кьурана челегдай ферер хьана.
РАССПРАШИВАТЬ несов., см. расспросить.
РАССПРОСИТЬ хабар (хабарар) кьун, жузун, хабар кьуна чирун.
РАССПРОСЫ мн. хабар (хабарар) кьун; суалар.
РАССРОЧИТЬ са шумуд вахтуниз паюн, пайна са шумуд вахт эцигун (са кар бегьемруниз, бурж вахкуниз).
РАССРОЧКА мн. нет рассрочка, муьгьлет (са шумуд вахт эцигна, са шумуд вахтуниз пайна гудай муьгьлет); купить в рассрочку са шумуд сеферда муьгьлетдалди къимет вахкуз маса къачун.
РАССТАВАНИЕ къакъатун, ччара хьун.
РАССТАВАТЬСЯ несов., см. расстаться.
РАССТАВИТЬ 1. эцигун; чка-чкадал эцигун, гьарнал эцигун. 2. ара авун; араяр амаз эцигун; ахъайна эцигун. 3. къягъун, кхьин, эцигун (мес. гьайванар кьадай ракьар, ккам). 4. чIук ттуна гьяркьуь авун (парталдин са чка).
РАССТАВЛЯТЬ несов., см. расставить.
РАССТАНАВЛИВАТЬ несов. эцигун, гьарнал эцигун, чкайрал эцигун.
РАССТАНОВКА 1. эцигун, чкайрал эцигун. 2. эцигна туькIуьрун, гьарма вичин чкадал эцигун (мес. кIвале стулар ва мсб). ♦ читать с расстановкой герек чкайрал жизви акъвазиз-акъвазиз кIелун, атIуз-атIуз кIелун.
РАССТАТЬСЯ 1. ччара хьун, къакъатун. 2. гадрун; алакъа атIун.
РАССТЁГИВАТЬ несов., см. расстегнуть.
РАССТЁГИВАТЬСЯ несов., см. 1) расстегнуться; 2) расстегнуть.
РАССТЕГНУТЬ дуьгме (дуьгмеяр, кIир, кIирер) акъудун, дуьгмеяр акъудна ахъаюн (хуру).
РАССТЕГНУТЬСЯ 1. дуьгмеяр (кIирер) ахъа хьун, хуру ахъа хьун. 2. жуван парталдин дуьгмеяр ахъаюн, жуван хуру ахъаюн.
РАССТИЛАТЬ несов., см. разостлать.
РАССТИЛАТЬСЯ несов. 1. см. разостлать. 2. пер. экIя хьун (мес. гьуьл, никIер, ччиле циф); экIя хьайиди хьиз чкIун (мес. ччиле циф).
РАССТОЯНИЕ ара; мензил; арада авай яргъалвилин кьадар; яргъалвал.
РАССТРАИВАТЬ несов., см. расстроить.
РАССТРАИВАТЬСЯ несов., см.1) расстроиться; 2) расстроить.
РАССТРЕЛ гуьллеламишун, гуьллейриз акъудун, яна кьин (гуьллейрив яна: кьиникьалди жаза гун).
РАССТРЕЛИВАТЬ несов., см. расстрелять.
РАССТРЕЛЯТЬ 1. ягъун, гуьллейриз акъудун, яна кьин, гуьллеламишун. 2. яна куьтягьун (мес. вири патронар).
РАССТРОИТЬ 1. чIурун. 2. чIурун, къайдасуз авун, къайдадикай хкудун (мес. жерге, кар, майишат). 3. куькдай акъудун, куькдикай хкудун (мес. чуьнгуьр). 4. пер. кефи чIурун.
РАССТРОИТЬСЯ 1. чIур хьун. 2. чIур хьун, къайдасуз хьун, къайдадикай хкатун. 3. чIур хьун (руфун, къен фин). 4. куьпдикай хкатун (мес. чуьнгуьр). 5. пер. кефи чIур хьун, рикIиз такIанвал хьун.
РАССТРОЙСТВО 1. чIур хьун; расстройство желудка руфун чIур хьун (къен фин). 2. чIур хьун, низамдикай, къайдадикай хкатун; внести расстройство в ряды жергеяр чIурун, жергейра низамсузвал ттун; прийти в расстройство чIур хьун, къайдадикай хкатун, къайдасуз хьун. 3. пер. кефи чIур хьун.
РАССТУПАТЬСЯ несов., см. расступиться.
РАССТУПИТЬСЯ кьве патахъди къекъечIун, кьве патахъ къекъечIна ара авун; кьве патахъ хьана рехъ гун.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
© 2013-2022 · Alpania-Mez Контакты Хостинг от uCoz