Вход | Регистрация
Лезгинский язык: Грамматика · Словари · Разговорники · Библиотека · Форумы
· А · Б · В · Г · Д · Е · Ё · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О ·

· П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ы · Ь · Э · Ю · Я ·
КЛЮВ кIуф (къушдин).
^ КЛЮКА аса, элкъвей кьил галай лаш.
КЛЮКВА мн. нет клюква (куьлуь яру турши чIухлунпIар хьтин емишар; гьабур жедай ттар-кул).
КЛЮНУТЬ однокр., см. клевать.
КЛЮЧ I куьлег.
КЛЮЧ 2 булах; ключевая вода булахдин яд.
КЛЮЧИЦА жинабдин кIараб.
КЛЮЧНИК уст. куьлегар гвайди (виликди, мес. помещикдин кIвалин недай суьрсетдиз килигдай, гьамбарханайрин ихтияр гвай къуллугъчи).
^ КЛЯКСА чернилдин стIал, леке (чарчел аватай).
КЛЯНЧИТЬ несов. разг. тIалабун, тIалабна къачун, це лугьуз минетун.
КЛЯП 1. синтI, кIинтI (еб тIарамриз епинин гьалкъада твадай; кIас тавурай лагьана гьайвандин сиве твадай). 2. ппек, палдум (гьарай тавурай лагьана инсандин сиве твадай).
^ КЛЯСТЬ несов. лянетламишун, лянет гъун.
КЛЯСТЬСЯ несов. кьин кьун.
КЛЯТВА кьин.
КЛЯТВЕННЫЙ кьинелди тир; кьин кьуналди тир.
КЛЯТВОНАРУШЕНИЕ, КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИЕ кьур кьин чIурун, кьинез хилаф атун.
КЛЯТВОПРЕСТУПНИК кьур кьин чIурай кас, кьинез хилафвал авур кас.
^ КЛЯУЗА фитне, буьгьтен.
КЛЯУЗНИК фитнечи, фитнекар.
КЛЯУЗНИЧАТЬ несов. фитне авун.
КЛЯУЗНИЧЕСТВО мн. нет фитнечивал, фитнекарвал.
КЛЯУЗНЫЙ 1. фитне квай; кьил акъат тийир шулугъ квай. 2. фитнекар, фитне гвай (кас).
КЛЯЧА юбу (яхун, усал балкIан).
КНИГА 1. ктаб. 2. дафтар; бухгалтерская книга бухгалтериядин дафтар. ♦ книга за семью печатями гьич гъавурда гьат тийир, кьатIуз тежер кар.
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ктабар акъуддай идара.
КНИГОНОША м и ж ктабар гваз къекъведайди (1. библиотекадин къуллутъчи. 2. маса гудай ктабар гваз къекъведайди).
КНИГОПЕЧАТАНИЕ мн. нет ктабар басма авун.
КНИГОПРОДАВЕЦ ктабар маса гудайди.
КНИГОТОРГОВЛЯ мн. нет ктабрин савда, алишвериш.
КНИГОХРАНИЛИЩЕ 1. ктабар хуьдай чка. 2. лап чIехи библиотека.
КНИЖКА 1. ктаб; гъвечIи ктаб. 2. гъвечIи дафтар. 3. книжка (профсоюздин, колхоздин членвилин книжка, сберкассада пул эцигдай книжка ва мсб.).
КНИЖНИК 1. ктабрал рикI алай, гьамиша ктабар кIелдай кас. 2. ктабрин ашишверишдин къуллугъчи.
КНИЖНЫЙ 1. ктабрин (мес. магазин). 2. ктабрай къачур, ктабрал бинеламишнавай (мес. чирвал). 3. пер. литературадин, кхьинрин чIалаз хас тир (мес. гаф).
КНИЗУ нареч. агъуз.
КНОПКА кнопка (1. тIенкьер, илисайла сад садаз гьатна кIеви жедай дуьгмеяр. 2. чар, парча са куьнал алкIурун патал ишлемишдай еке, кьелечI кьил галай бицIи мих. 3. электрический ток кIевдай ва ахъайдай дуьгме хьтинди).
КНУТ къамчи, къирмаж.
КНУТОВИЩЕ къамчидин ттум.
КНЯГИНЯ княгиня, княздин паб.
КНЯЖЕСКИЙ княздин; князрин.
КНЯЖЕСТВО 1. князлух (князди идара ийизвай, княздин гъилик квай чка). 2. князвал.
КНЯЖИТЬ несов. князвал авун.
КНЯЖНА княздин руш.
КНЯЗЬ м князь (1. къадим замандин Россияда са областдин, чкадин гьаким ва кьушундии кьил, мес. хан, бег хьтин. 2. гуьгъуьнлай пачагь. 3. виликди Россияда чIехи къуллугъар авурбруз пачагьди гудай, несилдилай несилдал гьалтдай гьуьрметдин тIвар, мес. хан, бег лагьай хьтин).
КО предлог, см. к; ко мне зи патав.
КОАЛИЦИОННЫЙ 1. коалициядин (садвилин, садхъунухьин, союзвилин). 2. коалиция хьана (садвилелди, союзниквилелди) туькIуьрай (мес. гьукумат); коалициядик квай.
КОАЛИЦИЯ коалиция (садвал, садхьун, союз, союзвал).
КОБЕЛЬ м 1. кицI. 2. эркек жанавур (эркек сикI ва мсб).
КОБЗА кобза (украиналуйрин чуьнгуьр хьтин музыкадин алат).
КОБЗАРЬ м кобзарь (кобза ядай ашукь).
КОБРА кобра (айнаяр алай хьтин гъуьлягъ).
КОБУРА 1. тапанчид къаб. 2. пурарихъ вигьидай тумаждин чанта.
КОБЧИК чуьнуьруг (адан са жуьре).
КОБЫЛА1 хвар.
КОБЫЛА2 1. жазадии скамейка (виликан чIавара гатуналди жаза жедайбур кутIундай скамейка). 2. спорт. кобыла, лам (кIарасрикай авур, винелай хкадриз къугъвадай).
КОБЫЛИЙ хваран; хварарин.
КОБЫЛИЦА хвар.
КОВАНЫЙ 1. гатай, гатана авур (мес. тур, гапур). 2. ракь чIугур, ракьа тIур (мес. сандух). 3. пер. кIалубда цайи хьтин ачух (мес. зар, ккам).
КОВАРНЫЙ пис фендигар.
КОВАРСТВО мн. нет пис фендигарвал.
КОВАТЬ несов. 1. гатун (ракь, якIв ва мсб). 2. леэнар ягъун. 3. пер. зегьмет чIугуна гьазурун, туькIуьрун.
КОВБОЙ ковбой (Америкада балкIандал алаз гьайванар хуьдай чубан).
КОВБОЙКА ковбойка (1. гьяркьуь къерахар галай кьетIен жуьредин шляпа. 2. тIама-тIамайрин парчадикай цвайи кьетIен жуьредин перем (бегьрем).
КОВЁР 1. халича. 2. сумаг, гам.
КОВЕРКАТЬ несов. 1. чIурун; харапIун; эйбежер авун. 2. чIурун, чIурукIа лугьун (гафар).
КОВЕРКОТ коверкот (багьа сун парчадин са жуьре).
КОВЕРКОТОВЫЙ коверкотдин.
КОВКА мн. нет 1. гатун. 2. леэнар ягъун.
КОВКИЙ регьятдиз гатаз жедай (мес. ракь ва мсб.).
КОВКОСТЬ мн. нет гатуниз виже къведай (яни гатаз жеривал, гатайла хан тийир хъуьтуьлвал).
КОВРИГА къалаж, элкъвей гуьмбе.
КОВРИЖКА 1. пряник (ширин тIунутI). 2. гъвечIи къалаж, гъвечIи гуьмбе.
КОВРИК гъвечIи халича.
КОВРОВЩИЦА халичайрин, гамарин устIар (дишегьли).
КОВРОВЫЙ 1. халичайрин, гамарин. 2. халича хьтин, халичадиз ухшар.
КОВШ 1. абугерден; кавча. 2. кIарасдин хекендаз (куьруь ттум галай, гьуьр, чIахар ва ихьтин мсб къачудай кавча хьтинди). 3. ковш, кавча (жуьреба-жуьре кIвалахра ишлемишдай металлдин кавча хьтинди).
КОВЫЛЬ м явшан (хъач).
КОВЫЛЯТЬ несов. 1. кьецIивал ийиз-ийиз фин. 2. кIвачер галчIуриз-галчIуриз фин.
КОВЫРЯТЬ несов. 1. экъуьрун, атадун (мес. нера тIуб ва мсб.). 2. къечIягъун (ччил).
КОВЫРЯТЬСЯ несов. 1. къекъуьн, тIвал хкуьриз къекъуьн; къечIягъун. 2 пер. гзаф алахъун, нигънигъар авун (са кар гзаф явашдиз авун).
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
© 2013-2022 · Alpania-Mez Контакты Хостинг от uCoz