Вход | Регистрация
Лезгинский язык: Грамматика · Словари · Разговорники · Библиотека · Форумы

Русско-лезгинский словарь

· А · Б · В · Г · Д · Е · Ё · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О ·

· П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ы · Ь · Э · Ю · Я ·

жа жб жв жг жд же жж жи жм жн жо жр жу жю

ж (частица)см. же.

жаба I (зоол.) — ттаран къиб.

жаба II : грудная жаба (мед.) — рикI алай чкайрилай хурун тIал.

жабры (мн.) — жабрияр (це жедай гьайванрин, мес. балугърин нефес къачудай органар, кьилин къвалав гвай къалпагъ алай япар хьтинбур) : взять за жабры (перен., разг.) — туьтуьх кьун, туьтуьник ккIана алат тавун, мажбур авун.

жаворонок — пIапIиш нуькI.

жадина (м. и ж., разг.) — пис темягькар, къаних, мискьи кас.

жадничать (несов.)1. къанихвал авун, темягькарвал авун, азгъунвал авун. 2. мискьивал авун, кIевивал авун.

жадность (ж., мн. нет)1. къанихвал, азгъунвал, темягькарвал. 2. мискьивал, кIевивал.

жадный1. къаних, азгъун, темягькар. 2. мискьи, кIеви.

жажда (мн. нет)1. цихъ къанихвал, сусамишвал. 2. (перен.) къанихвал, тамарзувал, гзаф кIан хьун.

жаждать (несов.)1. цихъ къаних хьун, сусамиш хьун. 2. (перен.) тамарзу хьун, къаних хьун, гзаф кIан хьун.

жакет — жакет (1. виликди итимрин куьруь пенжек хьтинди. 2. гила дишегьлийрин куьруь, винелай алукIдай партал.).

жалеть (несов.)1. язух чIугун : он жалеет сирот — адаз етимар (етимрин) язух къвезва, ада етимрин язух чIугвазва. 2. гьайиф атун, гьайиф хьун : он жалеет деньги — адаз пул гьайиф къвезва.

жалить (несов.) — ягъун; гун; кIасун, сухун : змея жалит — гъуьлягъди яда; пчёлы жалят — чIижери гуда (мизмиз сухда).

жалкий1. язух, язух къведай : жалкий вид — язух къведай акунар (шикил). 2. усал : костюм пришёл в жалкое состояние — костюм усал гьалдиз атана. 3. къиметдик квачир; жизви; усал : жалкая роль — усал роль (са гъвечIи роль); жалкие деньги — жизви пулар.

жалко (нареч.)см. жаль.

жало1. мизмиз : жало пчелы — чIижрен мизмиз. 2. мез : жало змеи — гъуьлягъдин мез. 3. (перен.) хци кIвенкI; хци (туькьуьл) гаф.

жалоба1. шикаят, арза : подать жалобу — арза гун. 2. арза, шел-хвал : жалобы на одиночество — вичин ялгъузвилелай шел-хвал.

жалобно (нареч.) — язух къведай тегьерда.

жалобный1. язух къведай, язух къведай тегьердин. 2. арзайрин, шикаятрин (мес. дафтар).

жалобщик — арзачи, шикаятчи.

жалованье — дуллух, мажиб.

жаловать (несов., уст.)1. пишкешун, багъишун. 2. хатур авун, гьуьрметун. 3. атун.

жаловаться (несов.)1. шел-хвал авун (жуван гьалдилай, сагъсузвилелай). 2. арза гун, шикаят авун, арза авун.

жалостливый — мергьеметлу, масад язух къведай.

жалостный — язух къведай.

жалость (ж., мн. нет)1. язух, регьим, язух атун : из жалости — язухдай. 2. гьайиф, пашманвал : какая жалость! — лап гьайиф! пагь, гьайиф!

жаль1. гьайиф къвезва; язух къвезва; язух я : жаль брата — стха язух къвезва. 2. гьайиф; гьайиф къвезва : жаль, что он не приехал — гьайиф, ам атанач; ему жаль денег — адаз пул гьайиф къвезва.

жалюзи (ср., нескл.) — жалюзи (пенжердай авадардай кьелечI кьуларин пердеяр).

жандарм — жандарм (жандармериядин къуллугъчи).

жандармерия (мн. нет) — жандармерия (пачагь авай девирдин Россияда ва гилани капиталист уьлквейра револющиядин гьерекатдин аксина женг тухудай кьилдин полиция).

жанр1. жанр (1. жуьре, литературада ва искусствода произведениедин са жуьре. 2. яшайиш, майишат къалурзавай шикил.). 2. (перен., разг.) жуьре, къайда, тегьер.

жар (мн. нет)1. гзаф чимивал, зегьем; гзаф чими вахт; гзаф чими гьава. 2. цIун мурз, гзаф чими гьава. 3. жуьгьенар, цикIламар, цIун (кана алахьнавай жуьгьен цIай). 4. ифин, гьарарат. 5. (перен.) къизмишвал; гьевес : задать жару — тадияр гун (кичIерар, дяве авун); чужими руками загребать жар — масадан гъилелди цIай кIватIун (масадан зегьметдикай, масадан гъилелди вичиз хийир къачун, жув кьулухъ акъвазна масад гьалдрун).

жара (мн. нет) — гужлу чимивал, пис чимивал, зегьем.

жаргон — жаргон (массайри ишлемишзавайди тушир, анжах са социальный группадикай тир инсанри ишлемишзавай, вичихъ кьилдин грамматика ва гафарин асул фонд авачир диалект).

жареный — чрай (гъеридал ва я гьакI цIал).

жарить (несов.)1. чурун; къавурмишун (гъеридал, цIал). 2. ккун, чурун (мес. ракъини). 3. (перен., разг.) гьерекатун, тади авун; гваз эгечIун : жарить на гармошке — чIагъандив гваз эгечIун, худда чIагъан ягъун.

жариться (несов.) — чурун.

жарища (мн. нет, разг.) — гзаф пис чимивал, эх тежер чимивал.

жаркий1. гзаф чими; кудай. 2. чими : жаркие страны — чими уьлквеяр. 3. (перен.) къизмиш; къизгъин; къати.

жаркое — жаркое, гъеридал чрай як (верч ва мсб.).

жаровня — мангъал.

жаропонижающее (мед.) — ифин (гьарарат) явашардай (ифин агъузардай) дарман.

жасмин (мн. нет) — жасмин (ни галай лацу цуьквер жедай багъдин кул-вал; гьадан цуьк).

жатва (мн. нет) — гвен; гвен гуьн : до жатвы осталось не больше недели — гвен гуьдалди са гьафтедилай виниз амач.

жатвенный — гвенин, гвен гуьдай.

жатка — гвенин машин, гвен гуьдай машин.

жать I (несов.)1. чуькьуьн : жать друг друга в толпе — халкьдин (чалпачухдин) арада сада сад чуькьуьн; сапог жмёт ногу — чекмеди кIвач чуькьвезва. 2. чуькьуьн, чуькьвена хкудун (са затIуникай яд). 3. (перен.) дарвал гун, чуькьуьн, шипIун.

жать II (несов.) — гуьн.

жаться (несов.)1. агаж хьун. 2. илис хьун; игис хьун : жаться к матери — дидедив игис хьун. 3. (перен., разг.) жуваз (вичиз) дарвал гун, пул чуькьвена кьун.

жбан — кьил алай гетIе (кIарасдин).

жвачка1. гирнагъ. 2. гирнагъ ийидайла къеняй хкиз жакьвазвай ем : жевать жвачку — см. жевать.

жвачный — гирнагъдай : жвачные животные — гирнагъдай гьайванар (хеб, ккал, гамиш ва мсб.).

жгут — жгут, чIикь (самарикай, еперикай, чIуларикай алчударна храй хьиз расай чIикь, кутIундай еб хьтинди).

жгучий1. кудай; къатламишиз тежер. 2. (перен.) гужлу, къати, кIеви : жгучий брюнет — вилерни чIарар чIулав хвех хьтин кас; жгучий вопрос — лап вирида фикир гузвай; месэла, гзаф метлеб авай месэла.

ждать (несов.) — килигиз акъвазун, вил алаз акъвазун, гуьзлемишун : ждать не дождаться — гзаф тамарзу яз гуьзлемишун, мус жедатIа лугьуз вил алаз хьун.

Страницы: 1 2 3 4
© 2013-2022 · Alpania-Mez Контакты Хостинг от uCoz